Om de komende decennia ons brood te blijven verdienen als regio en als land, moeten we nieuwe verdienmodellen gaan benutten. We moeten sterker, groener en gezonder uit de coronacrisis zien te komen. Dat kán want Zuid-Holland heeft een aantal nieuwe verdienmodellen en wil die graag inzetten voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland.

Zuid-Holland heeft ook de positie om dat te doen: we maken nu al bijna een kwart uit van de Nederlandse economie (21%), en extra investeringen in Zuid-Holland kunnen in 10 jaar tijd, 10% éxtra economische groei voor Nederland opleveren.

Groeiagenda Zuid-Holland

De triple helix sleutelspelers in Zuid-Holland (bedrijven, kennisinstellingen, overheden: gezamenlijk de regionale partners) hebben een gezamenlijk meerjarige strategische investerings- en actieagenda gemaakt, de Groeiagenda Zuid-Holland. Voortbouwend op de Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn. Dit om de Zuid-Hollandse economie te vernieuwen en versterken. Door de grote uitdagingen in Zuid-Holland innovatief en gezamenlijk aan te pakken, worden de nationale opgaven gerealiseerd, én komt de regio in een structureel hoger groeipad. Dat levert over tien jaar concreet €24 miljard extra BBP en 120.000 nieuwe banen op.

Hiermee sturen we samen op samenhangende en benodigde investeringen in de regio en als partijen onderling af te stemmen over investeringsvoorstellen en -acties die vanuit Zuid-Holland komen (voor het nationaal Groeifonds, EU-fondsen, etc.), proposities van regionale partners te steunen en de voortgang in de regio te monitoren. Het zijn echter de individuele sleutelspelers, al dan niet gezamenlijk, die tot proposities komen en deze indienen (bij het Rijk, de EU, etc.).

Het is een brede en meerjarige aanpak die we samen met het Rijk willen uitvoeren. En op deze manier kunnen we meer bijdragen aan de brede welvaart en het brede welzijn in Nederland.

Zuid-Holland: motor van de Nederlandse economie

De gezamenlijke aanpak in Zuid-Holland levert de volgende nationale bijdragen op:

• Deze regio is goed voor 1/3e van de nationale CO2-uitstoot. Zonder de vernieuwing van de Zuid-Hollandse energie-intensieve industrie wordt de energietransitie niet gerealiseerd. Onze belofte is 40% van de nationale C02-reductie te realiseren door de industrie en chemie te verduurzamen.

• In deze regio woont 20% van Nederland en de komende tien jaar komen daar 400.000 mensen bij. Onze belofte is 240.000 woningen te bouwen en zo in twintig jaar 25% van de nationale woningbouwopgave te realiseren.

• Nederland is €15 miljard euro aan BBP misgelopen door achterblijvende economische prestaties van Zuid-Holland. Onze belofte is over tien jaar 12% extra economische groei in onze regio te realiseren. Concreet is dat €24 miljard extra BBP en 120.000 nieuwe banen.

• In deze regio staan honderdduizenden banen op de tocht in verouderde sectoren. Onze belofte is het vernieuwen van de bedrijvigheid door middel van innovatie, digitalisering, verduurzaming en nieuwe technologieën. Werkenden helpen we door middel van omscholing aan nieuwe banen.

Fundamentele systeeminterventies voor herstel en groei

Het versterken van het Nederlandse duurzame verdienvermogen over tien tot twintig jaar vraagt meer dan alleen een heldere stip op de horizon. Op korte termijn zijn acties nodig. Private en publieke sleutelspelers in Zuid-Holland hebben, op basis van vijf systeeminterventies, eerste proposities geformuleerd die opgepakt moeten worden om slimmer, duurzamer en gezonder te worden.

De vijf systeeminterventies met bijbehorende proposities, die de regio graag samen met het Rijk oppakt door middel van een nationale actieagenda, waarmee mensen, kennisinstellingen en bedrijven in Zuid-Holland in staat worden gesteld om nieuwe verdienmodellen en werkgelegenheid te realiseren zijn;

  1. Kennis & Innovatie ecosystemen + sleuteltechnologieën (video);
  2. Maakindustrie + nieuwe waardeketens (video);
  3. Energie-infrastructuur + nieuwe en duurzame energiebronnen en grondstoffen (video);
  4. Mobiliteitstransitie + logistieke transitie (video);
  5. Human Capital + Leven Lang Ontwikkelen (video).

Download de Groeiagenda Zuid-Holland

Meer informatie is te lezen in de Groeiagenda Zuid-Holland. Het document is te downloaden via deze link.