Dinsdag 18 oktober heeft de gemeenteraad van Delft het bestemmingsplan Schieoevers Noord (Kabeldistrict en Nieuwe Haven) vastgesteld. Het bestemmingsplan is een belangrijke stap in de transformatie van Schieoevers Noord. De komende jaren verandert het bedrijventerrein Schieoevers, in fases in een gemengd en levendig gebied: Maakstad aan de Schie. Er komt ruimte voor werken, wonen, recreatie, onderwijs en andere culturele en maatschappelijke voorzieningen. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van Kabeldistrict en Nieuwe Haven mogelijk.

Samenwerking

Wethouder Maaike Zwart: “Met het bestemmingsplan hebben we een belangrijke stap gezet in het realiseren van onze ambities voor Schieoevers. Een levendig, duurzaam en gemengd stuk stad, met ruimte voor innovatieve maakindustrie. Zoiets kan alleen in samenwerking met bedrijven en andere partners in het gebied. Die samenwerking is in de afgelopen jaren gelukkig heel goed geweest en iedereen werkt er ook hard voor. De raad heeft in haar besluitvorming oog gehad voor de verschillende belanghebbenden. De komende jaren werken we gezamenlijk de plannen verder uit. Samen maken we een gebied waar we over 40 jaar nog steeds trots op zijn!”

Maakstad aan de Schie

Het bestemmingsplan Schieoevers Noord (Kabeldistrict en Nieuwe Haven) gaat ruimte bieden aan 1.250 nieuwe arbeidsplaatsen en maximaal 3.900 woningen, met culturele en maatschappelijke voorzieningen. Bestaande bedrijven kunnen hun bedrijfsvoering voortzetten. En ook voor nieuwe bedrijven komt er veel ruimte. Daarbij ligt de nadruk op bedrijven uit de innovatieve maakindustrie. Dit conform het wensbeeld van Schieoevers als ‘Maakstad aan de Schie’; een van de uitgangspunten in het vastgestelde Ontwikkelplan Schieoevers Noord. Het bestemmingsplan Schieoevers Noord (Kabeldistrict en Nieuwe Haven) is een belangrijke stap. Het draagt bij aan de ambitie van Delft om tot 2040 in de stad 15.000 nieuwe woningen en 10.000 arbeidsplaatsen te realiseren.

Toekomstbestendig

Wethouder Martina Huijsmans: “Schieoevers wordt een echt volwaardig nieuw stuk stad, met aandacht voor werken, wonen, cultuur en ontmoeting. Het gebied gaat ook de verbinding vormen tussen verschillende Delftse wijken en de TU Campus. En de nabijheid van station Delft Campus maakt bedrijven en woningen goed bereikbaar in de regio. Met dit bestemmingsplan hebben we een basis gelegd om de Delftse ambitie om meer banen en woningen te realiseren waar te maken. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze stad én de regio.”

Vervolgstappen

De raad heeft moties en amendementen ingediend. Het college heeft op verschillende punten haar toezeggingen gedaan. De komende weken worden deze beantwoord en verwerkt. Na een akkoord van de provincie wordt, naar verwachting, over enkele weken het definitieve bestemmingsplan gepubliceerd in (onder andere) de Stadskrant Delft en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Na die publicatie kunnen belanghebbenden zes weken bezwaar maken tegen het plan.